Protokół z walnego zgromadzenia SKGU - 21.02.2014 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 marca 2014 12:21

SKGU


Protokół
z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie
odbytego w dniu 21 lutego 2014r.

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie
Okolic zwołane zostało przez Zarząd Towarzystwa. Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Pani Teresa Łubiarz, która powitała zebranych i przedstawiła porządek zebrania.
Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej,
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres
minionej kadencji.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Dyskusja .
6. Wybór Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia,
7. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
8. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
9. Wolne wnioski,
10. Podjęcie uchwał i wniosków,
11. Przyjęcie planu pracy na kolejny okres sprawozdawczy,
12. Zakończenie obrad,

Ad.1. Przewodniczącym zebrania wybrana została jednogłośnie Pani Anna Król, natomiast Sekretarzem jednogłośnie wybrano Panią Jolantę Kusik.

Ad.2. Na wniosek Przewodniczącego zebrania dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej w skład której jednogłośnie weszli:
1. Komisja Uchwał i Wniosków:
- Pani Bernadeta Grabarczuk – Przewodniczący
- Pani Marianna Daszuk – Członek
- Pani Halina Ulida – Członek
2. Komisja Skrutacyjna:
- Pani Anna Greniu – Przewodniczący
- Pani Maria Majcherczyk – Członek
- Pani Małgorzata Strzelecka – Członek

Ad. 3. W tym punkcie Prezes Stowarzyszenia przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres minionej kadencji.

Ad.4. W dalszej kolejności Skarbnik Stowarzyszenia Pani Lucyna Charczuk przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie z kontroli finansowej Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Ad.5. Na wniosek Przewodniczącego zebrania rozpoczęto dyskusję.

Ad.6. Na wniosek Przewodniczącego zebrania dokonano wyboru Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
W skład Zarządu weszli:
- Pani Teresa Łubiarz – Prezes
- Pani Marianna Daszuk – Vice Prezes
- Pani Lucyna Charczuk – Skarbnik
- Pani Anna Król – Sekretarz
- Pani Zuzanna Malinowska - Członek

Ad.7. Na wniosek Przewodniczącego zebrania dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Pani Maria Majcherczyk – Przewodniczący
- Pani Barbara Wrzyszcz – Sekretarz
- Pani Lucyna Załuska – Członek

Ad. 8. W tym punkcie głos zabrała Pani Teresa Łubiarz – Prezes Stowarzyszenia, która podziękowała za wybór na kolejną kadencję, przypomniała o płaceniu składek członkowskich oraz przedstawiła projekt planu pracy na rok 2015.

Ad. 9. – W tym punkcie zebrani przedkładali wolne wnioski. Pani Halida Ulida zaproponowała aby zorganizować wycieczkę do Sitna w terminie kiedy będzie się tam odbywał Regionalny Kiermasz Kwiatów i Krzewów. Wszyscy pomysł ten przyjęli z zadowoleniem.

Ad. 10. – W tym punkcie przyjęte zostały Uchwały.
Pani Bernadeta Grabarczuk - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały przyjmującej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący zebrania poddał projekt uchwały do przegłosowania, który przyjęty został przez członków Stowarzyszenia jednogłośnie.
W dalszej kolejności jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres minionej kadencji.
W dalszej kolejności jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na okres następnej kadencji.
W skład Zarządu weszli:
- Pani Teresa Łubiarz – Prezes
- Pani Marianna Daszuk – Vice Prezes
- Pani Lucyna Charczuk – Skarbnik
- Pani Anna Król – Sekretarz
- Pani Zuzanna Malinowska - Członek
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Pani Maria Majcherczyk – Przewodniczący
- Pani Barbara Wrzyszcz – Sekretarz
- Pani Lucyna Załuska – Członek

Ad. 11 . W tym punkcie jednogłośnie przyjęty został plan pracy Stowarzyszenia na rok 2015.

Ad.12. Zebranie zakończyła Przewodnicząca zebrania Pani Anna Król dziękując wszystkim za uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Uchanie, 2014 – 02 - 21
Sekretarz
Walnego Zebrania Członków
Jolanta Kusik

Poprawiony: czwartek, 12 lutego 2015 14:25